REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

9 Września 2015

REGULAMIN „ RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA BEZ SAMOCHODU ”  - 25.09.2015 roku

 I.      CEL RAJDU 

 1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych powiatu lipnowskiego

 2. Promowanie aktywnego spędzania czasu.

 3. Rozwijanie turystyki rowerowej.

 4. Integracja społeczności lokalnej.

 5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

  

II.      Organizator

Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Adres: 87-600 Lipno, pl. 11-go listopada 13a

tel. 54/288 34 90

e-mail: mosir@umlipno.pl

www.mosirlipno.pl

 

III.    Współorganizatorzy

 

 • Urząd Miasta Lipna

 • Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

  - PTTK – oddział w Lipnie

IV.   Termin rajdu : Rajd odbędzie się 25.09.2015 roku (piątek)

 

V.   Trasa rajdu

Trasa rajdu liczy 15 km. Rajd prowadzony jest na drogach zaliczanych do kategorii dróg miejskich, powiatowych oraz gminnych. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień.

Trasy rajdu:

START :

Lipno ( pl. Dekerta) – ul. Mickiewicza – ul. Sierakowskiego - ul. Nieszawska -  Maliszewo – Komorowo

POWRÓT :

 Komorowo – Ośmiałowo – Biskupin – ul. Ośmiałowska – ul . Sierakowskiego - Pl. 11-go Listopada ( Basen )

VI.    Przebieg rajdu

 

1.   Zbiórka uczestników rajdu:

          - godz. 10.00 - zbiórka przed Urzędem Miasta – pl. Dekerta

W trakcie trwania rajdu planowane są krótkie postoje.

 

2.   Meta rajdu:

–  ok. godz. 11.00 Leśniczówka Komorowo

 

3.   Konkursy, Quizy, Ognisko

 

4.   Zakończenie rajdu:

–  wyjazd wspólny uczestników rajdu z Leśniczówki ok. godz. 13.00

 

VII.  Organizacja rajdu

 

 1. Rajd przeznaczony jest dla szkół podstawowych ( klasy 4-6 ) i gimnazjalnych + osoby dorosłe o ograniczonej liczbie uczestników.

 2. W rajdzie planuje się udział do 100 osób.

 3. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

 4. Na czele każdej grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach.

 5. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.

 6. Do każdej kolumny, liczącej do 15 uczestników rajdu, przypisana jest jedna osoba ze służby porządkowej.

 7. Grupie towarzyszy samochód techniczny wyposażony w apteczkę i środki opatrunkowe oraz sprzęt gaśniczy.

 8. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.

 9. Grupę zamyka osoba ze służb porządkowych

10.  W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje organizatora (służbę porządkową) o tym fakcie i jest zabierany włącznie z rowerem przez samochód techniczny.

11.  Każdej grupie towarzyszy osoba posiadająca uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy.

12.  Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie porządkowej), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.

13.  Po zakończeniu rajdu, jego  uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.

 

VIII. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.

 2. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia. Zgłoszenia mogą być dostarczane osobiście do Biura MOSiR.

 3. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.

 4. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do 24 września 2015 roku.

 5. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

 6. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.

 7. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje.

 8. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.

 9. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower

10.  Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.

11.  Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

 

IX.     Obowiązki uczestników rajdu

 1. Przestrzeganie regulamin rajdu.

 2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika grupy oraz poleceń wydawanych przez służby porządkowe.

 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

 4. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. X.

 5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru.

 6. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.

 7. Stosowanie się do zakazów:

 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

 • używania otwartego ognia,

 • poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,

 • posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,

 • wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.

 8. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.

 9. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu:

 • zabrania na rajd telefonu komórkowego,

 • używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,

 • zabrania na rajd aparatu fotograficznego.

 

X. Zasady poruszania się na trasie rajdu 

 1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

 2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.

 3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.

 4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 5 m, a przy zjazdach - 10 m.

 5. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.

 6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

 7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie.

 8. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu

 9. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

 

XI.  Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu

 1. Zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania rajdu przez służby porządkowe.

 3. Zabezpieczenie pomocy medycznej.

 4. Zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy.

 5. Zapewnienie posiłku i napojów na mecie rajdu.

 6. Zabezpieczenie transportu uczestnika rajdu wraz z rowerem w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy.XII.  Konkursy i nagrody

Na zakończenie rajdu rozegranych zostanie kilka konkurencji sprawnościowych dla uczestników rajdu.

 

XIII.   Postanowienia końcowe

 1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.

 2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.

 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.

 5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

 6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział.

 7. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

 9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.

 11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 12. Organizator ubezpiecza uczestników rajdu.

 13. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.

 14. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony. 

TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA RP

7 Września 2015

Celem VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP jest promowanie wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego organizowania różnorodnych działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012 ".

Turnieje piłki nożnej odbędą się w dniach 10.09 i 14.09.2015 r. na Orliku przy ul. Szkolnej.

Turniej piłki nożnej w kategorii wiekowej chłopców :

- w dniu 10.09 ( czwartek ) o godz: 17.00  10 - 11 lat ( roczniki 2004 - 2005 ) 

- w dniu 14.09 ( poniedziałek ) o godz: 17.00 12 - 13 lat ( roczniki 2002 - 2003 ) 

Składy min. 6 - osobowe. Zapisy na turnieje u Animatorów na Orliku lub pod numerem tel. 663 952 400 
TRASA I REGULAMIN I LIPNOWSKIEGO BIEGU ULICZNEGO

3 Września 2015

Serdecznie zapraszamy na I LIPNOWSKI BIEG ULICZNY który odbędzie się 20.09.2015 r. godz: 10.00 ( niedziela )

Zapisy do 14.09 ( w celu zamówienia grawerowanych medali ) 

Zgłoszenia w biurze MOSiR Lipno lub pod numerem telefonu 663 952 400 

Nagrody :

W biegu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn. 

Zwycięzcy miejsc 1 - 3 otrzymają pamiątkowe puchary i medale stosowne do zajętej pozycji.

Wszyscy uczestnicy którzy wezmą udział w biegu otrzymają pamiątkowe medale.  

Puchary otrzymają również : Najlepsza uczestniczka i uczestnik z  Lipna, Najmłodszy i Najstarszy uczestnik biegu, Najlepsza ratowniczka i Najlepszy ratownik WOPR.

 


 REGULAMIN "I LIPNOWSKIEGO BIEGU ULICZNEGO" ORGANIZOWANEGO W DNIU 20.09.2015r. 


I. Organizatorzy i współorganizatorzy: 

Urząd Miasta Lipna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie, Lipnowskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, Komenda Powiatowej Policji w Lipnie.

II. Cel 

1. Promocja Miasta Lipna.

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

3. Promocja aktywności wśród mieszkańców regionu.

III. Termin i miejsce

1. Bieg rekreacyjny odbędzie się w dniu 20 września 2015 r. ( niedziela )

2. Start biegu o godz. 10.00

3. Punkt startowy ( Plac Dekerta ) czynny od 8.30 - 10.00 

IV. Trasa biegu

- Start z Placu Dekerta

- ul. Piłsudskiego

- ul. Kościuszki

- ul. Szkolna

- ul. Kilińskiego

- Plac Dekerta

- Bulwar Poli Negri

- ul. Szkolna

- ul. 22-go Stycznia

- ul. 3-go Maja

- ul. Wyszyńskiego

- ul. Świerkowa

- ul. Leśna

- ul. Sportowa - Meta na Stadionie Miejskim

V. Uczestnictwo

1. W biegu rekreacyjnym na 5 km prawo startu mają zawodnicy bez względu na wiek.

 Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Każdy uczestnik musi podpisać oświadczenie, że w biegu startuje na własną odpowiedzialność i zapoznał się z regulaminem.

3. W biurze zawodów zawodnicy otrzymają pakiet startowy.

VI. Limit czasu

1. Obowiązuje limit czasowy biegu który wynosi 1 godzinę na pokonanie trasy. Po upływie limitu czasowego osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu ( kontynuacja biegu na własną odpowiedzialność ).

VII. Zgłoszenia

1. Zapisy :

- zapisy do 14.09.2015 r. ( w celu zamówienia grawerowanych medali )

- zgłoszenia w biurze MOSiR Lipno.

- Paweł Uzarski tel. 663 952 400

2. Wpisowe

- Koszt uczestnictwa to 15 zł

Numer konta : 8420 3000 4511 1000 0002 6109 00 

( w tytule należy wpisać Imię i Nazwisko uczestnika biegu ) 

Można dokonać wpłaty w dniu biegu ale wcześniej trzeba być zapisanym - warunek konieczny.

VIII. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. W biegu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

IX.NAGRODY

1. Zwycięzcy miejsc od 1 - 3 otrzymają pamiątkowe medale stosowne do zajętej pozycji.

2. Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.

3. Puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu.

4. Puchar dla najlepszej uczestniczki  i najlepszego uczestnika Lipna.

5. Puchar dla najlepszej ratoeniczki i najlepszego ratownika WOPR.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie zasad nagradzania.

X. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny.

2. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

3. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

4. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści.

5. Każdy uczestnik musi wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby biegu.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywanie w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz inne potrzeby komercyjne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu.

9. Zawodnicy uczestniczą w biegu na swoją odpowiedzialność. Za działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

10. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych i jakiegokolwiek rodzaju używek.

11. Zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu.

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia przez zawodnika wyznaczonej trasy, zostanie on zdyskwalifikowany.

13. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu oraz szatnie i toalety dostępne na mecie biegu ( Stadion Miejski ).

14. Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. 

15. Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.

16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania biegu.

17. Protesty można zgłaszać w biurze zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.

18. wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Biegu po konsultacji z sędzią biegu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien poinformować przed rozpoczęciem biegu.

20. Organizator zapewnia ubezpieczenie grupowe.

 

Dyrektor Biegu                                                                                                Sędzia Biegu          

Krzysztof Spisz                                                                                                Paweł Uzarski

 BASEN JUŻ OTWARTY

1 Września 2015

Uprzejmie informujemy, że po przerwie technicznej w dniu dzisiejszym Basen będzie OTWARTY od godz: 13.00 - 21.00.

Godziny Otwarcia :

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 21.00

Sobota - Niedziela 13.00 - 20.00 

Serdecznie zapraszamy.


TURNIEJE SPORTOWE ZA NAMI

31 Sierpnia 2015

W dniu 29.08.2015r. ( sobota ) na Stadionie Miejskim w Lipnie odbyły się dwa turnieje sportowe na zakończenie wakacji. Turniej Koszykówki Ulicznej Streetball - w turnieju wzięły udział 4 drużyny, graliśmy systemem każdy z każdym.

I miejsce Rege na Lodzie - Włocławek

II miejsce Basket Team Nasiegniewo - Nasiegniewo

III miejsce Scheraton - Lipno

IV miejsce Copa Cabana - Lipno Najlepszy zawodnikiem został Dorian Frątczak z Rege na Lodzie.

Do Turnieju Siatkówki Plażowej zgłosiło się 5 par, graliśmy systemem każdy z każdym.

I miejsce Milak Michał i Mateusz Szymański

II miejsce Tomczyk Jakub i Góreczny Kamil

III miejsce Bonisławski Rafał i Rygielski Sebastian

IV miejsce Grzędzicki Jakub i Ciemniecki Damian

V miejsce Sztuczka Mateusz i Chłopecki Kamil

Najlepszym zawodnikiem turnieju został  Mateusz Sztuczka

Sędzią turnieju był p. Jarosław Ciechanowski.

Wszyscy uczestnicy turniejów otrzymali pamiątkowe puchary i medale.
I LIPNOWSKI BIEG ULICZNY

27 Sierpnia 2015

    Serdecznie zapraszamy na I LIPNOWSKI BIEG ULICZNY który odbędzie się 20.09.2015 r.   o godz : 10.00 ( niedziela ).

   Bieg liczy ok 5 km i zaczyna się na Pl. Dekerta przebiega przez lipnowskie ulice a kończy się na Stadionie Miejskim.

   Koszt uczestnictwa to 15 zł. 

   Numer konta na które można dokonywać wpłat : 8420 3000 4511 1000 0002 6109 00  ( w tytule należy wpisać Imię i Nazwisko     uczestnika biegu ).

   Można dokonać wpłaty w dniu biegu ale wcześniej trzeba być zapisanym ( WARUNEK   KONIECZNY ). Zapisy i więcej informacji     pod numerem telefonu - 663 952 400. Więcej szczegółów już wkrótce.

 

 


 

TURNIEJE SPORTOWE

18 Sierpnia 2015

Serdecznie zapraszamy na dwa Turnieje Sportowe które odbędą się na Stadionie Miejskim w Lipnie w dniu 29.08.2015r. o godz. 9:30. 

Turniej Koszykówki Ulicznej Streetball w kategorii + 16 - składy: 3 osobowe 

Turniej Siatkówki Plażowej w kategorii + 16 - składy: 2 osobowe - liczba drużyn ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisy i informacje pod numerem telefonu : 663 952 400

Udział w turniejach jest BEZPŁATNY.

 

 

 


 

 

IV OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO ZA NAMI

3 Sierpnia 2015

W sobotę na kortach w Parku Miejskim odbył się IV OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO. W turnieju wzięło udział 6 zawodników. Po kilku godzinach gry, w pierwszym półfinale spotkali się Maciej Karbowski i Andrzej Lewalski lepszy okazał się Karbowski wygrywając 6-3. W drugim półfinale Igor Kaczorowski wygrał  6-0  z Krzysztofem Spiszem. W meczu o III miejsce Krzysztof Spisz pokonał 6-3 Andrzeja Lewalskiego. W wielkim Finale zagrali Maciej Karbowski i Igor Kaczorowski, mecz stał na bardzo wysokim poziomie w którym Karbowski wygrał 6-4. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wyników i dziękujemy za udział w turnieju. 

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce - Maciej Karbowski

II miejsce - Igor Kaczorowski

III miejsce - Krzysztof Spisz

IV miejsce - Andrzej Lewalski

V miejsce - Mateusz Stępka

VI miejsce - Paweł Uzarski

 POMÓŻMY SŁAWKOWI

31 Lipca 2015

Sławomir Romanowski to 30-letni młody człowiek, który potrzebuje twojej pomocy. 

Sławek urodził się i całe swoje dzieciństwo spędził w Lipnie. To miejsce jest dla niego szczególne ze względu na to, że tu właśnie mieszka jego cała rodzina. To w Lipnie kształtowała się osobowość Sławka. Tu szlifował swoje zdolności matematyczne, które przełożyły się na jego karierę zawodową. Sławek wychowany został w domu, gdzie za najwyższą wartość stawia się rodzinę. Diagnoza o ostrej białaczce szpikowej pojawiła się w życiu Sławka niespodziewanie. Jednym ratunkiem jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego. " Sławek to wymarzony syn dla rodziców, to wszystko najdroższe, co mamy. Prosimy zainteresujcie się jako potencjalni dawcy, ponieważ tylko przeszczepienie od Dawcy niespokrewnionego może uratować życie naszemu kochanemu Sławkowi - Rodzice Sławka. 

W Lipnie jest organizowana akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku :

Data: 9 sierpnia 2015 godz. 9.00-14.00

Miejsce: NZOZ " Lekarze Rodzinni"

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 5, Lipno 

 PÓŁMETEK WAKACJI ZA NAMI

30 Lipca 2015

W miesiącu Lipcu na Orliku odbyły się turnieje sportowe w piłkę nożną, tenisa ziemnego, koszykówkę i siatkówkę. Zajęcia i turnieje cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Wszystkie zajęcia i turnieje sportowe są rozgrywane na boisku wielofunkcyjnym " Orlik " na ul. Szkolnej.

Plan zajęć i turniejów na miesiąc Sierpień.

03.08 godz 10.00 - Gry i zabawy dla najmłodszych 

07.08 godz 10.00 - Gry i zabawy dla najmłodszych

10.08 godz 10.00 - Gry i zabawy dla najmłodszych

14.08 godz 10.00 - Gry i zabawy dla najmłodszych

17.08 godz 10.00 - Turniej siatkonogi ( podstawówka )

21.08 godz 10.00 - Turniej siatkonogi ( gimnazjum )

24.08 godz 10.00 - Turniej piłki nożnej ( podstawówka )

28.08 godz 10.00 - Turniej piłki nożnej ( gimnazjum ) 

29.08 godz 9.00 - Turniej siatkówki plażowej ( stadion miejski )

29.08 godz 9.00 - Turniej streetballa ( stadion miejski )

Serdecznie zapraszamy.


 

 
« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] »